Mevzuat

Mersin Çağdaş Eğitim Kooperatifi,Mersin'in İlk Eğitim Kooperatifi

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, unvan, merkez, süre, amaç ve çalışma konuları
KURULUŞ
Madde 1- Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyrukları ve ikametgah adresleri ile taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kişiler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Yasası
hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir eğitim kooperatifi kurulmuştur.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 2- Kooperatif, ticaret siciline tescille tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif adına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Ana
sözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule bağlıdır.

ÜNVAN
Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu Mersin Çağdaş Eğitim Kooperatifi’ dir.

MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 4- Kooperatifin merkezi Mersin’dir. Kooperatif, gerekli gördüğünde yurt içinde şubeler açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atıf yapılarak bulundukları yer ticaret siciline tescil
olunurlar.

SÜRE
Madde5- Kooperatif süresizdir.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
Madde 6- (03.05.2014 tarihli Genel Kurulda değiştirilmiştir.) Kooperatifin amacı; özel öğretim yasalarına uygun olarak her derece ve türde özel öğretim kurumları, öğrenci yurtları açmak,
işletmek; başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız eğitim ve/veya barınma hizmeti sunmaktır. Kooperatif bu amaçla;
1.Arsa ve arazi satın alır, imar planına uygun olarak bu arsa ve arazi üzerinde  okul öncesi eğitim, ilk, orta, yüksek öğretim, lisans üstü öğretim kurumları ve özel öğrenci yurtları kurar. Bu
kurumların işletilmesini doğrudan yada dolaylı olarak üstlenir. Kiralar veya Kiraya verebilir.
2.Her türlü okulun giriş sınavlarına hazırlık için dersaneler açar,okul veya meslek giriş sınavlarını organize eder.Konusu ile ilgili yayın faaleyitlerinde bulunur.Eğitim amaçlı araç ve gereçleri üretir pazarlar ve satar.Eğitim ile ilgili işletmecik gereken birimleri kiralar,kiraya verebilir ve işletir.
3.Amaçları doğrultusunda gelir temin etmek maksadıyla öğrencilere ortaklara ve diğer kişilere ucuz ve kaliteli mal ve hizmet temin etmek için kantin işletmeleri,lokal,sosyal tesis,kafetarya,otopark,spor ve gençlik merkezleri ve benzeri tesisleri inşa eder,ettirir,kiralar,kiraya verir,satın alır,satar,işletir,işlettirir ve varolanlara ortak olur.
4.Bilimsel,Kültürel,Sportif ve Sanatsal amaçlı yaz okulları ve benzeri kamplar açar,Seminer,kongre,sempozyum düzenler bunlara katılır destek verir.
5.Ortaklarının ve ilişkili olacağı eğitim kurumlarında görevli çalışanların sosyal,kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim bursları ile faizli yada faizsiz krediler verir.
6.Ortakların yuriçi ve yurtdışı araştırma,geliştirme ve eğitim programlarını düzenler katkı sağlar.
7.Amaçları doğrultusunda gelir temin etmek maksadıyla,amacına uygun kuruluş ve kişilerin yürüttüğü projelere katılır ve bu tür proje ve çalışmaları destekler.
8.Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur.
9.Kooperatif amaç ve konusu ile ilgili olarak imalat,ithalat,ihracat yapabilir.bayilik,disbürötörlük,mümeslik alabilir,verebilir,patent anlaşmaları yapabilir her türlü menkıl kıymetleri aracılık yapmamak şartı ile alıp satabilir Amacı ile ilgili kurulşmuş veya kurulacak şirketlere ortak olabilir.her nevi taşıt araçlarını iltisap edenilir.gerektiğinde satabilie,kiraya verebilir.Gayrimenkul ve haklar iktisap edebilir,satın alabilir,bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir,ipotek verenilir,kiralam yapabilir,başklarına air gayrimenkul ve haklar üzerinde de,kooperatif lehine rehin,ipotek tesis ve tescil ettirebilir.Gerektiğinde sahibi olduğu ve olacağı tüm geyrimenkulleri satabilir,devir ve tırampa edebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye ve paylar
SERMAYE
Madde 7- (14.05.2011 Genel Kurulda değiştirilmiştir.) Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak, sermayenin en az
haddi 1000.-TL’dir. Bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4’ünün peşin ödenmesi zorunludur.Aynı sermaye konulabilir.Kooperatif mevcut bir işletmeyi yada ayınları devralabilir.Ayın türünden sermaye konulması durumunda 1163 sayılı kooperatifler yasasının ilgili maddelerine göre davranılır.

PAYLAR
Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Ortaklar en çok beşbin pay taahhüt edebilir.Ancak,her ortağın en az 5 pay taahhüt etmesi zorunludur. Ortaklık payları bu Ana sözleşmenin 19. maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senette temsil edilmeyen paylar 100 TL üzerinde itibar olunur.
PAYLARIN ÖDENMESİ
Madde 9- Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az  ¼  ‘ü peşin geri kalanı da Yönetim Kurulunca belirlenecek taksitler halinde en çok bir yıl içinde ödenir.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortaklık işlemleri
ORTAKLIK KOŞULLARI
Madde 10- Kooperatifte ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve koşulların varlığı gereklidir.
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi yada kamu veya özel hukuk,tüzel kişisi olmak.
ORTAKLIĞA KABUL
Madde  11- Gerekli koşulları  taşıyıp  da  ortak olmak  isteyenler Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurur. Bu başvuruda  ana sözleşmenin  tüm hükümlerinin ve getirilen  yükümlülüklerin
kabul edildiği  açıkça  belirtilir.
Ortaklığa kabul  yönetim  kurulunun  kararı ile gerçekleşir.
Yönetim kurulu , ortaklar ile ortak olmak için  başvuranların  10. maddede gösterilen  koşulları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.
Ortaklığa kabul  yada  ret kararı, ilgiliye 15 gün içinde  yazı ile bildirilir. İstekli ortaklığa alındığı  takdirde kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye
taahhüdün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe dek ödemiş oldukları paralara eşit  meblağı bir defa da öder.
17. Madde uyarınca devir yöntemiyle ortaklığa alınanlar dışında yeni ortak  olacaklardan, yukarıdaki fıkrada belirtilen tutarın üstünde  para talep edilmesi  Genel  Kurulun  bu konuda karar
almasıyla  mümkündür.Yedek üye ve benzeri şekilde ortak kaydı yapamaz; bu amaçla para tahsil edilmez.

ORTAK SAYISI 
Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az yedi kişidir .

ORTAKLIKTAN ÇIKMA
Madde 13- Her ortak hesap yılı sonundan en az bir ay önce  yönetim kuruluna  yazı ile başvurma sureti ile ortaklıktan  çıkabilir. Yönetim  kurulu  bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe
rağmen, yazılı başvurunun kooperatif  kayıtlarına  girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna  bildirir. Bildirim
tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA
Madde 14- Ortaklar, aşağıda sayılan durumlarda yönetim  kurulu kararıyla ortaklıktan çıkarılır.
1. 10. maddede yazılı  ortaklık  koşulunu yitirenler .
2.Parasal yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri  üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak  ihtarı takip eden  10 gün içinde  bu yükümlülüklerini  yerine  getiremeyenlere
yine aynı kurulca ikinci  ihtar yapılır. İkinci  ihtarı takip eden 30  gün içinde  yükümlülüklerini  yerine getiremeyenler,
3.Kooperatifin  para, mal ve belgeleri  üzerinde  işledikleri suçlardan  dolayı  mahkum olanlar.
Çıkarma kararı gerekçeli  olarak  yönetim kurulu karar defteri  ile  ortaklar  defterine  kaydedilir. Kararın onaylı örneği çıkarılarak  ortağa tebliğ edilmek üzere  10 gün içinde notere
tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının  tebliği  tarihinden  itibaren  3 ay  içinde iptal davası açabilir yada Genel Kurula itiraz edebilir. Bu  itiraz, ilk  toplanacak  Genel Kurula
sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile  tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel  Kurula  itiraz  edildiği   takdirde, yönetim  kurulunun çıkarma kararı  aleyhine  iptal
davası  açılamaz.
İtiraz üzerine  Genel Kurulca  verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.
Üç aylık süre içinde  Genel  Kurula  yada  mahkemeye  başvurmak  sureti  ile  itiraz edilmeyen  çıkarma kararı kesinleşir.
Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen  nedenlerle ortaklıktan çıkarılamaz.
Haklarındaki  çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

ORTAKLIKĞI  SONA  ERENLERLE   HESAPLAŞMA: 
Madde 15- Devir  dışındaki bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer  alacakları  o yılın  bilançosuna göre hesaplanarak  bilanço tarihinden başlayarak   bir ay içinde geri
verilir. Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri ve fonları  üzerinde bir hak iddia edemezler.
Ortaklığı sona erenlerin alacak  ve hakları  bunları isteyebilecekleri günden itibaren  5 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
ÖLEN  ORTAĞIN  DURUMU
Madde 16- Ölen ortağın yasal mirasçılarının 3 ay içinde bir temsilci  tayin ederek  kooperatife  bildirmeleri  durumunda, ortaklık hak ve yükümlülükleri  temsilci  lehine devam eder.
Mirasçıların   temsilci tayin  etmemeleri  ya da ortaklığı sürdürmek  istememeleri  durumunda  ölen ortağın alacak  ve borçları  15. madde  hükmünce tasfiye edilir.

ORTAKLIĞIN  DEVRİ
Madde 17- Ortaklık, yazılı  olarak yönetim kuruluna  bildirmek  suretiyle 10. madde ki ortaklık koşullarını taşıyan kişilere devredilebilir.Yönetim  kurulu bu şekilde ortaklığı  devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınmaz. Devir halinde eski ortağın tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer. Kooperatif  bu devir nedeniyle
taraflardan ayrıca bir ödeme talep edemez.

ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME 
Madde 18- Ortaklığı sona  erenler, ayrılma  nedenlerinin ortadan  kalkmasıyla  yeniden ortaklığa kabul edilebilirler.
Bu ana sözleşmenin 14. maddesinin 3.bendi gereğince  çıkarılanlar, ortaklığa tekrar alınamazlar.

ORTAKLIK SENEDİ
Madde 19- Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil  olunması şarttır. Bu senede  kooperatifin  unvanı, sahibinin adı, soyadı, iş ve konut adresi  temsil ettiği
pay sayısı ile kooperatife girdiği ve çıktığı tarih  yazılır.Bu hususlar sened sahibi ile kooperatifi temsilen yerkili olan kimseler tarafından imzalanır.Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar taeih sırasıyla kayıt edilir.Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait isde ortak imza eder.İmzalı ortaklık senedi makbuz hükmündedir.Meskur sened ana sözleşme ihtiba etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir.
ORTAKLIKTAN YARARLANMA
Madde 20-  Her Ortak Kooperatif Eğitim Kurumlarına bir öğrenci gönderme hakkına sahiptir.öğrenciler eğitim kurumlarından ana sözleşmenin 61 ve 62.maddelerindeki koşullar içinde yararlanırlar.
ORTAKLARIN ŞAHSİ  SORUMLULUKLARI
Madde 21- Her ortak, kooperatifin  borçlarına  karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar  sorumludur.
Kooperatiften  ilişkisi kesilen ortağın  sorumluluğu  ayrıldığı  tarihten  itibaren  2 yıl daha devam eder. Kooperatife  giren her ortak ,girişinden önce  doğmuş olan kooperatif
borçlarından  diğer ortaklar  gibi  sorumlu  olur. Yönetim kurulu  üyeleri  ile  denetçilerin sorumlulukları  hakkındaki hükümler saklıdır.

ORTAKLIK PAYI  DIŞINDA  EK ÖDEME
Madde 22- Ortaklar taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında kooperatifin amaçlarının  gerçekleşmesini  sağlamak üzere, genel kurulca kararlaştırılarak  miktarlardaki
katılım  payı  taksitlerini  ödemek zorundadırlar. Bu kararla da  ana sözleşmenin  34. maddesinin  2. fıkrasında  gösterilen oran aranır.
Bilanço  açıklarını kapatmada  kullanılmak üzere  ortaklardan ek ödeme istenebilir. Ek ödemelere kooperatif genel kurulunca karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kooperatifin organları ve yönetim
KOOPERATİFİN ORGANLARI
Madde 23- Kooperatifin organları şunlardır:
1.Genel Kurul
2.Yönetim Kurulu
3.Denetim Kurulu

GENEL KURUL
GÖREV VE YETKİLERİ

1. Bilanço  ve bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider  farkı  hesapları ile gelir gider  farkının dağıtımı  konusunu karara bağlamak; Yönetim Kurulu ile  denetçilerce verilen
raporları  incelemek, kabul ya da reddetmek.
2. Yönetim kurulu üyelerini  ve denetim  kurulu üyelerini seçmek, aklamak ya da sorumluluklarına  karar  vermek, gerektiğinde bunları azletmek.
3. Yönetim ve denetim kurulu  üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk  miktarları ile bütçeyi görüşerek karara  bağlamak.
4. Yönetim kurulunca verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları  inceleyip karara bağlamak.
5. Yasa, ana sözleşme ve iyi niyet ilkeleri ile Genel Kurul  kararlarına aykırı olduğu öne sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek.
6. Üst  kuruluşlara girme  kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek
7. Taşınmaz  malların alımında ve satımında izlenecek  yöntem ile alınacak taşınmazın niteliğini, yerini  ve azami ederini, satılacak taşınmazın en az ederini belirlemek.
8. Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklerle ilgili karar vermek.
9. İnşaat  işlerinin, imalat işlerinin yaptırılma yöntemini  kararlaştırmak.
10. Şube açılmasına ve çalışma alanı ile ilgili girişimlere iştirak  edilmesine  karar  vermek.
11. Bilanço açıklarının  kapatılmasında kullanılmak amacıyla ortaklardan ek ödeme  istenip istenmeyeceğine karar vermek.
12. Kooperatifin dağıtılması konusunda karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek.
13. Amaçda belirlenen eğitime yönelik her türlü yazılı,basılı ve görsel ürünlerin elde edilmesi,basımı,yayımı,satışı ve yaygınlaştırılması için tüm faaliyetlerde bulunulmasına karar vermek.
14.Yasa ve ana sözleşme ile genel kurula tanınan diğer konularda da karar vermek.Genel Kurul  yukarıdaki  görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi kooperatifin amaçları ile ilgili her tür iş konusunda karar verebilir.

OY HAKKI VE TEMSİL
Madde 25- Genel Kurul Toplantı tarihinden üç ay önce ortaklık işlemleri tamamlanan,tüm ortaklar genel kurula katılma hakkına sahiptir.Ortaklık süresi toplantı tarihinden önceki üç ayı doldurmayan ortaklar o toplantıda oy kullanamaz. Her ortak bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek koşuluyla bir başka ortağınoyunu kullanmak üzere temsilci atayabilir.
Ortak sayısı 1.000’i geçtiğinde her ortak en çok 9 ortağı temsil edebilir.Ortağın eşi,çocuğu,ana ve babası için temsilci olmada ortaklık koşulu aranmaz. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetkili kılınan kimseler oy kullanamazlar.
Kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun aklanması ile ilgili kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.Ancek denetçiler kendi aklanmalarının oylanmasında oy kullanamazlar.
Hiçbir ortak; kendisi, eşi yada usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI
Madde 26- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır:Olağan Genel Kurul toplantısının her yılın ilk altı ayı içerisinde yapılması zorunludur.
Olağanüstü Genel Kurul, kooperatif işlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin  gerektiği zaman ve surette toplanır.

TOPLANTI YERİ
Madde 27- Genel Kurul kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

ÇAĞRIYA  YETKİLİ  OLANLAR
Madde 28- Genel Kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.
Gerekli durumlarda  denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve  tasfiye  memurları  Genel  Kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.
Genel  Kurul, yukarıdaki şekilde toplanmadığı takdirde Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı’nca  toplantıya  çağrılabilir.
Ayrıca dört ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10 ‘unun  isteğiyle, Genel Kurul 10 gün içinde yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu  başvurunun ortaklaşa ve noter
tebligatı  ile yapılması  gerekir.
Yönetim  kurulunca  bu isteğin  zamanında  yerine getirilmesi ve sırasıyla denetim  kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ‘na  aynı şekilde
yapılan başvurulardan da bir sonuç alınmaması durumunda  istek  sahipleri yerel yargı  organlarına başvurarak Genel Kurulu toplantıya çağırma izni alabilirler.

ÇAĞRININ ŞEKLİ
Madde 29- Olağan ve olağanüstü genel kurula çağrılar ile kooperatifin kanunla belirli bir şekilde ve yerde yayını zorunlu tutulanlar dışındaki
duyuruları, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğince elektronik (internet) ortam(ın)da çıkarılan Kooperatifler İlan Gazetesi’nde ilan yoluyla yapılır. Anılan elektronik gazete faaliyete
başlayıncaya kadar, faaliyete başladıktan sonra ise istenirse ilave olarak yerel veya ulusal gazetelerde ilan yoluyla çağrı yapılabilir. Ortağa, ilanın yayınlandığı gazetenin adı, tarihi ve
sayısı, kooperatife yazılı olarak iletmiş olması şartıyla GSM (ceptelefonu) numarasına gönderilecek kısa mesajla (SMS), tercihen elektronik posta adresi vermişse bu adrese gönderilecek e-
posta aracılığıyla bildirilir.Alıcıdan kaynaklanan nedenlerle teslim edilemeyen bu tür gönderiler, bir tam gün geçtikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir.Yayınlanan ilanlar ile
bildirimlere ilişkin “Gönderi Teslimat Bilgisi” dökümünün, genel kurul evrakı ile birlikte basılı şekilde ya da elektronik ortamda muhafazası ve incelemeye hazır tutulması şarttır.
Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara
duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI
Madde  30- Kooperatifin bütün ortaklarının  ya da temsilcilerinin  hazır  bulunması  ve  itiraz  olmaması  durumunda, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler  saklı kalmak
koşuluyla, toplantıya  çağrı hakkındaki  kurallara uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak kararların geçerli olabilmesi için toplantıda  Bakanlık temsilcisi  bulundurulması için
gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.
Yukarıdaki fıkraya göre alınan  kararlar, tüm ortaklar ve ortakların toplantıda oy  birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır .

BAKANLIĞA  BAŞVURU  VE GÖNDERİLECEK   BELGELER 
Madde  31- Genel  Kurul  tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce  Ankara ‘da  Sanayi ve Ticaret  Bakanlığına (Teşkilatlandırma  Genel   Müdürlüğü ) diğer illerde ise
kooperatif  merkezinin  bulunduğu  yerdeki  Valiliğe ( İl  Sanayi ve Ticaret  Müdürlüğü  ) yazılı olarak bildirilir.
Bu  bildirime, bakanlıkça  belirlenen tutardaki temsilci ücretinin maliye veznesine  yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması  talep  edilir.
GÜNDEM
Madde 32-  Olağan Genel Kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.
1- Yönetim ve denetim kurulunca verilen raporların okunması ,
2- Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması  ya  da  reddi,
3- Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin aklanması.
4- Süresi  dolan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi.
5- Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara  bağlanması.
6- Gerekli görülen diğer konular.
Olağanüstü Genel Kurul gündemi ise çağrının amacına göre belirlenir.Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u  tarafından, Genel  Kurul toplantı   tarihinden en az 20  gün önce ortaklaşa ve noter tebligatı ile bildirilen konuların  gündeme alınması
zorunludur.Gündemde olmayan konular görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en  az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte  bulunmaları
durumunda, hesap tetkik kurulunun seçilmesi, bilanço  incelemesinin  ve aklamanın geriye bırakılması, çıkan  yada çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, Genel Kurulun yeni bir
toplantıya çağrılması ve yasa, ana sözleşme ve iyi niyet  ilkeleri ile Genel Kurul kararına aykırı olduğu ileri sürülen Yönetim Kurulu  kararının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile
denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin  seçilmesi ile ilgili konular, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

ORTAKLAR  CETVELİ
Madde 33- Yönetim kurulu; her Genel Kurul toplantısından önce, tüm ortakların  ortak numaraları, ad, soyadı  ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten  imzalanacak yerleri gösterir yönetim
kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür. Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile Genel Kurul başkanı  ve bakanlık temsilcisi  tarafından ad, soyadları yazılarak ayrıca
imzalanır.

GÖRÜŞME  VE KARAR  İÇİN YETERLİK SAYISI
Madde 34- Genel Kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki  konuların görüşülebilmesi için kooperatife  kayıtlı ortaklardan Genel Kurula katılma hakkına sahip olanların en az ¼ ‘ünün şahsen yada
temsilen  toplantıda hazır bulunması  gerekir. İkinci  toplantıda bu sayı aranmaz. Sorumluluk  hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul  kararlarında 1163 sayılı Kooperatifler
Yasası’ nın  52. maddesi hükmüne göre işlem yapılır.
Genel  Kurulda  kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan  fazlasının  oyu  ile alınır. Ancak, kooperatifin dağılması, başka  bir kooperatifle  birleşmesi  ya  da ana
sözleşmede değişiklik yapılaması  ile ilgili kararlar, ortaklar cetvelinde  imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir. Kamu kuruluşlarından alınan kredi  miktarlarının arttırılmasından
yararlanmak  üzere alınacak  kararlarda  2. fıkra  hükmü uygulanır.

TOPLANTININ  AÇILMASI  VE BAŞKANLIK  DİVANI
Madde 35- Genel  Kurul  toplantısı; Bakanlık temsilcisi  bulundurulması  için yöntemine  uygun  başvurunun  ve  1163  sayılı Kooperatifler  Yasası’nın değişik  87. maddesine göre işlem yapıldığının saptanması ile toplantı yeterlilik sayısının  sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca  yetkili kılınan kişiler tarafından açılır. Ardından bir Genel Kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda yazman üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimde en çok oy olan üye seçilir.
Genel  Kurul başkanı ve kurul üyelerinin, ortaklardan ya da kooperatifin üst  kuruluşlarının  temsilcileri arasından seçilmesi gerekir.

OY KULLANMA ŞEKLİ
Madde 36- Genel Kurulda oylamalar el kaldırma suretiyle yapılır. Ancak, Genel Kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ise her halükarda gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.

BİLANÇONUN TASDİKİ VE AKLANMA
Madde 37- Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı yönetim  kurulu ile  denetim kurulunun aklanması kapsar. Ancak, bilançoda bazı konular gösterilmemiş ya da bilanço yanlış
düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar  aklanmış olmazlar. Denetim raporunun  okunmasından  önce bilanço ile hesapların  kabulü  konusunda  verilen kararlar  geçerli değildir.
Aklanmayan  yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı Genel Kurulda  yeniden seçilemezler .
Aklanmayan yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi  için  bu  konuda, genel  kurulca  karar verilmesi  gereklidir. Kooperatif  denetçileri, Genel   Kurul  tarihinden başlayarak
bir ay içinde dava açmak zorundadır. Bu sürenin geçirilmesi ile dava hakkı düşmez. Davanın reddi durumunda, yönetim kurulu üyeleri tazminat  talebinde bulunamazlar.

KARARLIĞIN GEÇERLİLİĞİ  VE BAĞLAYICILIĞI
Madde 38- Yasaya ve ana sözleşmeye uygun biçimde toplanmış bir Genel   Kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar  ya da karşı oy kullanalar için  de  geçerli ve bağlayıcıdır.

KARARLARIN İPTALİ
Madde 39- Aşağıda yazılı kişiler; yasaya, ana sözleşme  hükümlerine ve iyi niyet  ilkelerine aykırı  olduğu gerekçesiyle Genel Kurul karaları aleyhine, toplantıyı  izleyen günden başlayarak
bir ay içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki  yargı organına başvurabilirler.
1- Toplantıda hazır bulunup da kararlara karşı olduğunu  tutanağa geçirten  ya da oy kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantıya çağrının kurallara uygun  yapılmadığını ya
da gündemin gereği gibi duyurulmadığını, tebliğ  edilmediğini  ya da Genel  Kurul toplantısına katılmaya  yetkili  olmayan kişilerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri,
2- Yönetim  kurulu,
3- Kararın  yerine getirilmesi yönetim kurulu  üyeleri  ile denetçilerin kişisel sorumluluklarına  mucip  olduğu  takdirde bunların  her biri.
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün yönetim kurulunca usulen  ilan olunur.
Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının  kesinleşmesi durumunda, bu konudaki ilam, tescil ve ilan  ettirilir.

GENEL  KURUL  TUTANAĞI
Madde 40- Genel  Kurul  toplantılarının geçerli olması için, ortaklar  tarafından  yapılan  beyanlar  ile muhalif kalanların muhalefet  nedenlerini, yapılan  seçimler  ile verilen kararları
içeren bir  tutanak düzenlenir. Bu  tutanakla toplantıya asaleten  ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.
Genel  Kurul  tutanağı altı, Genel Kurul başkanı ve başkanlık kurulu üyeleri  ile  bakanlık temsilcisince  imzalanır.

GENEL  KURUL KARARLARININ  TESCİL  VE  İLANI
Madde 41- Toplantı çağrısının usulüne  uygun  yapıldığını gösteren  belgelerle  ortaklar  cetveli  ve genel  kurul tutanağı  toplantı tarihinden  itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili
Memurluğu’na verilmekle birlikte gerekli  tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

BAKANLIĞA  GÖNDERİLECEK  BELGELER
Madde 42- Toplantı  gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim  kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri  Genel Kurul toplantı tutanağı   ile ortaklar
cetvelinin ve istenebilecek  diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki  İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne tevdi  edilir.

YÖNETİM KURULU
SEÇİMİ VE SÜRESİ 

Madde 43- Yönetim kurulu, Genel  Kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir. En  az üç üyeden oluşur. Genel Kurulca süre belirlenmemesi durumunda bir yıl için  seçilmiş sayılır.
Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Süresi sona eren  üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek görürse, yönetim kurulu üyelerini her  zaman
değiştirilebilir.

SEÇİLME  KOŞULLARI
Madde 44- (23/05/2009 Genel Kurulda değiştirilmiştir. ) Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki koşullar  aranır.
1- Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma  ehliyetine sahip  bulunmak.
2- Türk vatandaşı olmak.
3- Başka  bir eğitim kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak.
4- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.
5- Aynı zamanda kooperatife denetçi olmamak.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen  tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek  kişiler  vasıtasıyla  temsil edilirler.
Seçilme  koşulları  denetim  kurulunca araştırılır. Bu koşulları taşımadıkları  halde  seçilenlerle, sonradan  kaybedenlerin görevlerine yönetim  kurulunca son verilir. Haklarında
yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası  açılmış olanların görevleri  ilk Genel Kurul  toplantısına dek devam etmekle birlikte, yönetim kurulunca bu  durumdaki üyelerin Genel Kurulca
azli ya da  göreve devamı  hakkında  karar   alınmak üzere yapılacak ilk Genel Kurul gündemine madde konulur.

GÖREV  VE  YETKİLERİ
Madde 45- Yönetim kurulu, yasa  ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin  çalışmalarını  yöneten ve onu  temsil eden icra organıdır.
Yönetim kurulunun başlıca görev  ve yetkileri  şunlardır:
1- Ana sözleşme madde 6’da açıklanan kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere okullar kurma,işletmek,kurslar dersaneler açmak eğitim programları düzenlemek,kaynak sağlamak amacıyla ilgili maddede ifade edilen ihtisadi işletmeleri kurmak,işletmek,seminer,kongre ve sempozyumlar düzenlemek ve bunları desteklemek eğitim kurumlarının tamir ve tadilatlarını yapmak ve yaptırmak.yurt içi ve yurdışı eğitim programlarına katkı sağlamak.
2- Kooperatifin amaçlarına,ortaklarına,ortakların yararlarına yugun bina,arsa ve arazi bulmak kiralamk söz konusu taşınmaz malları genel kuruldan karar almak kaydıyla satın almak,gerektiğinde satmak,irtifa hakkı tesis ettirmek,okul ve diğer donanımlar için plan proje ve haritalar yaptırmak.
3 –Yapılacak okul ve ek donanım tesislerinin bedellerini gerek sermaye mavcudundan gerekse ortakların yada kredi kuruluşlarının verdiklerin paralarda ödemek.
Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak.
4 –Ortaklar ile Ortaklık için başvuranların anasözşlemede belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak
5 –Koopetifin amacının gerçekleştirmesinde kullanılmak için ilgili kuruluşlardan yada ortaklardan borç para almak,kredi alma işlerinde kooperatife kredi açacak kurum ve kuruluşlara olan taahhüt ve vecinelerden ortaklaeı haberdar etmek.
6 – Kooperatifin yaptığı bağışları,kooperatifin amacına uygun işlerde kullanmak.
7- Bakanlıkça istenecek  her  türlü  evrak ve belgeyi  sunmak, bilgi  vermek  ve  denetim için gönderilen yetkililere gerekli  kolaylığı göstermek.
8-Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak.
9-Koopetifi resmi kurumlarda yargı organlarında ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek.
10- Aklamak, dava açmak, sulh olmak  ya da davadan  vazgeçmek.
11- Genel Kurulda  karar  almak koşuluyla kooperatifin taşınır ve taşınmaz  mallarını satmak, rehine koymak  ya da  mülkiyetlerini aktarmak.
12- Doğacak sorumluluk  yönetim kuruluna  ait olmak üzere kendi ortakları arasından ya da dışarıdan bir ya da bir kaç  kişiyi  kooperatifi ilzam edecek   tasarruflarda bulunmaya ya da
muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye  yetkili  kılmak.
13- Kamu  kurumlarından alınacak krediler için kooperatif taşınmazlarını  ipotek etmek.

GÖREV  BÖLÜMÜ  VE  TOPLANTILAR
Madde 46- Yönetim  kurulu  üyeleri; seçimin  ardından  yapacakları ilk  toplantıda  aralarında  bir başkan, bir ikinci başkan, gereğine göre bir  yazman ve sayman üye  seçerek görev bölümü
yaparlar.
Yönetim  kurulu, başkanın bulunmadığı  zamanda  ikinci  başkanın çağrısı ile  toplanır. Toplantı en az ayda bir kere ve en az yarıdan fazla üyenin katılımıyla  yapılır. Kararlar  toplantıda bulunanların oy çoğunluğu ile  verilir. Oyların  eşitliği  durumunda karar  gelecek  toplantıya  bırakılır. Onda da  eşitlik  bozulmazsa   öneri  reddedilmiş sayılır.
Toplantılarda bulunmayan üyeleri  temsilen oy kullanılmaz. Üyeler kişisel  yararlarını ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında  toplantıya katılmazlar.
Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.
Toplantılar kooperatifin  merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin çoğunluğunun uygun  görülmesiyle  başka bir yerde de yapılabilir.
Alınan  kararlar, tarih  ve  numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine  işlenir. Tüm üyelerin kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca ad, soyadı  yazılarak
imzalanır.
Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma ya da çekimser  kalma nedenlerini kararın  altına  yazarak  imzalarlar.

KOOPERATİFİN  TEMSİL  VE İLZAMI
Madde 47- Kooperatif  adına düzenlenecek evrakın  geçerliliği ya da kooperatifi ilzamı için, kooperatif  unvanı altında temsile  yetkili olanlardan ikisinin imzası  gereklidir.
Yönetim kurulu, kooperatifi temsilen ve kooperatif adına imza atmaya  yetkili kişileri  kararla belirler  ve bu kararların noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte  tescil için
ticaret  sicil memurluğuna verilir.
Gerektiğinde, yukarıdaki  fıkra hükmüne göre hareket  edilerek imza  yetkisine  sahip kişiler değiştirilebilir.

ÜYELİĞİN  BOŞALMASI
Madde  48- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek sureti ile her zaman  çekilebilirler.Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğinin boşalması durumunda; Yönetim  kurulunca, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Eşit oy alanlar  arasında göreve çağrılacak
kişi kura ile belirlenir.
Yönetim kurulu toplantı  nisabını yitirirse, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, denetim kurulunca  geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır. Yedek  üyelerle de  yönetim
kurulunun tamamlanmaması  durumunda,  eğer yönetim kurulu  toplantı nisabını yitirmişse, Türk Ticaret Yasası’ nın 315. maddesinin 1. fıkrasına  göre davranılır.  Yönetim  kurulu, toplantı
nisabının altına  düşmüşse, denetim  kurulunca seçimler  yapmak üzere hemen Genel  Kurul  toplantıya çağrılır.

SORUMLULUK VE  YASAL  MUAMELELER
Madde 49- Yönetim  kurulu, kooperatif  işlerinin  yönetimi için gereken titizliği  gösterir ve kooperatifin gelişmesi ve başarısı için gerekli çabayı harcar.
Üyeler, yönetim kurulundaki çalışmaları  sırasında  öğrendikleri  ticaret ya  da işletme sırlarını saklamakla  yükümlüdürler.
Yönetim  kurulu,  gerekli  defter ve belgelerle Genel Kurul  evraklarının  ve  ortak listelerinin  düzenli  hazırlanmasından, tutup saklanmasından ve gelir-gider  hesabı  ile yıllık
bilançonun yasa  hükümlere  uygun olarak hazırlanıp incelenmek  üzere denetçilere  verilmesinden  sorumludurlar.
Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif  çalışanları, ortaklık  işlemleri dışında kendileri ya da  başkaları adına, doğrudan ya da dolaylı  olarak  kooperatifle, kooperatif  konusuna  giren
bir  ticari, işlem yapamaz.
Yönetim kurulu  üyeleri ve temsile yetkili kişiler Genel Kurulun devredemeyeceği  yetkilerini  kullanamaz.
Yönetim  kurulu  üyeleri  kendi  kusurlarından  ileri  gelen zararlardan  zincirleme sorumlu  olup, kooperatife tazmin  etmekle  yükümlüdürler. Kusurlu  olmadığını  kanıtlayan üyeler  ile
karara karşı çıkıp durumu  hemen denetim  kuruluna  yazılı olarak bildiren ya da özrü nedeniyle  toplantıda hazır bulunmayan  üyeler  sorumluluktan kurtulurlar. Görevi sona eren üyenin  iş
gördüğü  zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl daha  devam eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
Madde 50- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu görevleri nedeni ile yapacakları hizmetler için aylık ücret ya da
katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyehatları için yolluk ödenir. Ödemenin tutarı ve şekli yönetim kurulunca kararlaştırılır.Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki tür ve miktarın dışında hiçbir ödeme yapılmaz.

MURAHHAS ÜYE
Madde 51- Yönetim kurulu kararı ile üyelerden bir veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisini taşıyan murahhas üye seçilebilir.Murahhas üylerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.

MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL
Madde 52- Yönetim kurulu, kooperatifin mali  ve yönetim işlerini yürütmek  için dışarıdan  bir  müdür ile kooperatif  işlerinin gerekli
kıldığı  diğer personeli  istihdam  edebilir. Bunlar  kendi  kusurlarından  ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Çalışacak  personelin  nitelik ve görevleri  yönetim Kurulu  kararı  ile
belirlenir. Bütçede belirtilmek  koşulu ile  personele  yönetim  kurulunca saptanacak  ücret verilir.

KURUM TEMSİLCİLİĞİ 
Madde 53- 625  (5580) Sayılı özel öğretim kurumları kanun  hükümleri doğrultusunda  kooperatifçe açılan özel öğretim
kurumlarını temsil etmek  üzere yönetim kurulunun üye tam sayısının  ¾  çoğunluğu ile kurum  temsilcisi seçilir ve aynı oy  çoğunluğu ile değiştirilir. Kurum temsilcileri Kooperatif
ortakları arasından seçilirler. Kurum temsilcisini 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu  ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen nitelik ve şartları
haiz olması gereklidir.
Kooperatifin birden fazla özel öğretim kurumu açması halinde, her biri için ayrı ayrı  kurum temsilcisi seçilebileceği gibi, bir tanede seçilebilir.Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olanlar hariç olmak üzere kurum temsilcisine bu sıfatla yapacakları hizmet için ödenecek ücret bütçede belirtilmek şartıyla yönetim kurulunca belirlenir.

GÖREV  VE  YETKİLERİ 
Madde 54-Kurum temsilcisi  625 (5580) sayılı  Özel  Öğretim Kurumları Kanunu  ve buna bağlı yönetmelik hükümleri ve  yönergelerde belirtilen yetki ve sorumluluklara  sahip olup, ilgili mevzuatla belirtilen görevleri  yapar. Kurum  temsilcileri, istenildiğinde,  yönetim ve denetim kurullarına çalışmaları hakkında bilgi vermekle yükümlü olup, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.

DENETİM KURULU
SEÇİM VE SÜRESİ
Madde 55- Genel Kurulca, en az bir yıl için, ortaklar arasından  ya da dışarıdan en  az iki ya da daha çok  denetim  kurulu  üyesi ile bir o kadar da  yedeği  seçilir. Genel  Kurul süre belirlememişse, bir yıl için seçilmiş sayılırlar. Süresi  biten üyeler  yeniden seçilebilirler. Genel  Kurul, denetim  kurulu  üyelerini her zaman  değiştirebilir.Bu ana sözleşmenin 43.maddesinin 2.fıkrası hükümleri denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.

SEÇİLME  KOŞULLARI
Madde 56- Denetim kurulu üyelerinde  aşağıdaki koşullar  aranır:
1- Türk vatandaşı olmak  ve  medeni  hakları  kullanma ehliyetine sahip  bulunmak.
2- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.
3- Aynı  zamanda kooperatif  personeli  ya da  yönetim  kurulu üyeleri ile üçüncü  derece dahil  kan ve sıhhî hısım ( kendisinin  ve  eşinin  ana,  baba , çocuk , büyükanne , büyükbaba , torun , amca , hala , dayı , teyze ,kardeş , kardeş çocuğu )  olmamak , Yönetim Kurulu  üyeleri  ile iş ortaklığı bulunmamak.

GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  57- Denetim  Kurulunun  başlıca  görev  ve yetkileri  şunlardır:
1- Yıllık  bilanço ve sonuç  hesaplarını  inceleyerek  bu konudaki  görüşlerini birlikte ya da tek  başına  Genel  Kurula  bir  raporla  sunmak.
2- Kooperatif işlemlerinden  bilgi edinmek  ve gerekli  kayıtların  düzenli  olarak tutulmasını  sağlamak  için en az üç ayda  bir  kooperatif  defterini incelemek.
3- En az  üç  ayda  bir  kez  kooperatifin  nakit  mevcudu  ile  taşınır değerlerini  kontrol etmek.
4- Bütçe , bilanço  ve  gelir-gider  cetvelini  denetlemek.
5- Yönetim  kurulunun  ihmali  durumunda  genel  kurulu olağan  ya da olağanüstü  toplantıya  çağırmak.
6- Yönetim  kurulu  üyelerinin , yasa  ve ana sözleşme  hükümleri  ile iyi niyet  ilkelerine  uygun davranıp  davranmadıklarına bakmak .
7- Yönetim kurulu  üyelerinin  gerekli  koşulları  taşıyıp taşımadıkları  araştırmak, toplantı  yeterlilik sayısının yitirilmesi  durumunda boşalan  bu  üyeliklere  geciktirmeksizin
yeteri  kadar  yedek üye çağırmak.
8- Alınan  arsaya  ya da araziye  ilişkin  proje, altyapı  ve inşaat  işlerinin  usulüne  uygun  yürütülmesini sağlamak için  bunlarla  ilgili  hesap  ve işlemleri denetlemek.
9- Kooperatif  ortaklarının, yönetim kurulu  üyeleri  ve kooperatif  personeli ile ilgili şikayetlerini incelemek  ve inceleme sonucunu  yıllık  raporunda  açıklamak.
10- Uygun  gördükleri önerileri, yönetim  kurulu ve  Genel  Kurul   toplantıları  gündemlerine koydurmak.
Denetim  kurulu  üyeleri, görevleri çerçevesinde, işlerin yürütülmesinde  gördükleri  eksikleri, yasa ve ana sözleşmeye  aykırı eylemleri, bundan  sorumlu  olanları, bağlı bulundukları
organa ve gerektiğinde Genel  Kurula bildirmekle  yükümlüdürler. Denetim  kurulu üyeleri, kendilerine yasa  ve ana sözleşme  ile verilen  görev  ve yetkileri gerektiğinde tek  başlarına da
kullanabilirler. Denetim  kurulu üyeleri  yönetim  kurulu ve Genel  Kurul  toplantılarına  katılırlar.  Ancak; Yönetim  kurulu   toplantılarında  oy  kullanamazlar.

SORUMLULUK
Madde 58- Denetim  kurulu  üyeleri, yasa ve ana sözleşme  ile  kendilerine  yükletilen  görevleri hiç ya da  gereği gibi yapamadıklarından  doğan   zararlardan  dolayı  kusursuz
olduklarını  kanıtlamadıkça  zincirleme sorumludurlar.
Bunla , görevleri sırasında  öğrendikleri  ve açıklamasında  kooperatif  ya da ortaklar için zarar umulan konuları açıklayamazlar.
Ayrıca ortaklık işleri dışında, kendi şahıslarını ilgilendiren konularda kooperatifle iş yapamazlar.

DENETİM  KURULU  ÜYELİĞİNİN  BOŞALMASI
Madde  59- Denetim  kurulu  üyeleri, istifa  etmek  suretiyle  her zaman görevlerinden  çekilebilirler.       Yasa  ve ana sözleşmede  belirtilen koşulları  taşımadıkları  ya da  sonradan  yitirdikleri anlaşılanların  üyelikleri  kendiliğinden sona erer.
Üyeliğin  herhangi  bir nedenle  boşalması  durumunda yerlerine en  çok oy  alan yedekleri  geçer.
Yedekler  ile birlikte  denetim  kurulu üye  sayısı  Genel  Kurulca belirlenen  sayının  altına düşerse, mevcut üye ya da üyeler ile  Genel  Kurula dek  görev  yapmak  üzere  yerine
birisini seçerler.
Yedekler  de  dahil  toptan  boşalma  olursa  Türk  Ticaret   Yasası ‘nın  351. maddesinin  son cümlesine  göre davranılır.

DENETİM KURULU ÜYELERİNİN  ÜCRETLERİ
Madde  60- Denetim  kurulu  üyelerine  verilecek ücretin tutarı ile ödeme biçimi genel kurulca saptanır.

KOOPERATİF  EĞİTİM  KURUMLARINDAN  YARARLANMA
Madde 61- Ortaklar , kooperatifin  doğrudan  ya da  dolaylı  olarak  işlettiği eğitim  kurumlarından giderlerine katılmak koşuluyla yararlanırlar.Bu giderler krum çalışanın aylıkları demirbaş alımları kırtasiye,beslenme,ulaşım,sosyal,çevre vb.giderlerin toplamıdır.Öğrencinin eğitim süresi boyunca kişisel giderleri sayılan kitap,defter,giysi gibi harcamalar bu giderlerin dışındadır.
Her eğitim-çğretim yılı başında kooperatif yönetimi kurucu temsilcileri ve eğitim kurum temsilcisi birayaya gelerek söz konusu ortak giderler için tahmini bir bütçe yaparlar.Tahmini bütçede ortaya çıkan topklam gider o yıl eğitim hizmetlerinden yararlanacak ortaklara paylaştırılır.Her ortak adına düşen giden payını genel kurulca belirlenecek plan doğrultusunda öder.

EĞİTİM  KURUMLARININ  BAKIMI , ONARIMI VE  SİGORTA  ETTİRİLMESİ
Madde 62 – Kooperatif  Yönetim  Kurulu, eğitim kurumlarının ve yan  donanımlarının bakım, onarım  ve  korunmasından sorumludur. Bakım, onarım ve koruma giderleri  yıllık bütçede gösterilir.Ortaklar bu giderlere payları oranında katılmakla yükümlüdür.
Genel  Kurulca karar alınmak  koşuluyla kooperatif  binaları ve yan donanımları kesin mali bedeli üzerinden  yangın , deprem, su baskını ve görülen  diğer durumlara  karşı sigortalanabilir.
Ortaklar bu durumda paylarına düşen  sigorta primlerini ödemekle yükümlüdürler.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Kooperatif hesapları ve defterleri

HESAPLAR:
HESAP DÖNEMİ, BİLANÇO VE SONUÇ HESAPLARI

Madde 63- Kooperatif  hesap dönemi takvim yılıdır. İlk  faaliyeti geçildiği  yıldaki  hesap dönemi  kooperatifin  kuruluşundan  başlar ve aynı yılın 31 aralık  tarihinde  sona erer. Yönetim
kurulu, her  yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter  yapar, bilançoyu ve gelir-gider  farkı  hesaplarını  hazırlayıp Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu  üyelerine
verir. Denetim  kurulu  üyeleri  bunları  en  çok 10 gün  içinde inceleyerek  birlikte düzenleyecekleri  raporla  birlikte  yönetim kuruluna  iade  ederler. Bilanço  ve sonuç hesapları
Genel  Kurul  toplantısından  en az 15 gün önce kooperatif  merkezinde ortakların incelemesine sunulur  ve  isteyenlere birer sureti verilir.
MUHASEBE USULÜ:
Madde 64 – Kooperatif  hesapları , genel  kabul görmüş muhasebe ilke ve  yöntemlerine uygun olarak tutulur, mali durum  tabloları buna uygun biçimde  düzenlenir.

GELİR – GİDER FARKI VE DAĞITIMI 
Madde  65-  Gelir-gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre belirlenir. Müspet gelir-gider farkının %10’u yedek akçeye,  %40’ı kooperatif geliştirme fonuna ayrıldıktan sonra, geriye kalan müspet gelir- gider farkının tamamının ya da bir kısmının ortakların işlemleri oranında risturn olarak dağıtılmasına genel kurulca karar verilebileceği gibi yedek akçe ve kooperatif geliştirme fonu arasında bölüştürülebilir.
Gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık, yedek akçelerle, bunların da yetmemesi durumunda ek ödemelerden ya da ortak sermaye paylarından karşılanır.
Kooperatif ortak dışı işlemlerde bulunmuş ise bu işlemlerden elde edilen müspet farkın tamamı özel bir fon hesabında toplanır.Bu fonda toplanan hasılatın kullanımına ilişkin esaslar genel kurulca kararlaştırılır.
Kooperatif Gelirtirme Fonu:Kooperatif müspet gelir-gider farkından ayrılan %40 paydan oluşturulur.Kooperatifin ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamak amacına yönelik kullanılır.
Menfi sonuçlar ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz.
Yedek akçeler ortaklara dağıtılmaz.Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaz.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilmez.
YEDEK AKÇELERİN VE FONLARIN NEMALANDIRILMASI:
Madde 66- Yedek  akçelerin  ve  fonların  nemalandırılma  şekli ve  koşulları Genel  Kurulca  belirlenir.
DEVİR TESLİM TUTANAĞI:
Madde 67- Yönetim  kurulu  üyeleri  ve  diğer  görevliler, görev  teslimleri  sırasında  sorumlulukları  altındaki  para, mal, defter , belge ve diğer kooperatif  demirbaşlarını  tutanakla
yeni görevlilere teslimle yükümlüdür.
AVANSLAR VE ÖDEMELER:
Madde 68- Kooperatif  amaçları  doğrultusundaki  işler  dışında  avans  verilmez, ödeme  yapılamaz. Tüm  ödemelerin  geçerli  belgelere dayandırılması zorunludur.
Verilecek  avansın  nedeni, tutarı, süresi ve geri alınma koşulları ile  kapatılma  şekli  ve kasada  günlük  olarak  bulundurulacak  para tutarı, kooperatif  parasının   amaçlar
doğrultusunda  değerlendirilmesi yöntemleri, yönetim  kurulunca  belirlenir.

KOOPERATİFİN ACZİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLER :
Madde 69- Kooperatifin  aczi   durumunda  bulunduğunu  kabul  ettirecek ciddi  sebepler mevcut ise, yönetim  kurulu  piyasada cari  fiyatlar  esas olmak  üzere, derhal  bir ara bilançosu
düzenler. Son  yılın bilançosu  ya da sonra  yapılan  bir  tasfiye  bilançosu  yahut  da  yukarıda  sözü  geçen  ara  bilançosu  kooperatif  mevcudunun  borçlarını  artık  karşılamayacağını
gösteriyorsa  yönetim  kurulu , Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığı ‘na  durumu  bildirerek  Genel  Kurulu  derhal  olağanüstü  toplantıya çağırır. Son  yılın  bilançosunda  kooperatif
varlığının yarısı  karşılıksız  kalırsa  yönetim  kurulu  derhal  Genel  Kurulu  toplantıya çağırarak  durumu ortaklara bildirir. Aynı  zamanda ilgili mahkeme ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ‘na  da bilgi  verir.
Genel  Kurul, sermayenin tamamlanmasına  ya da kalan sermaye ile  yetinilmesine  karar vermediği  takdirde kooperatif dağılır.
Kooperatif  aktifleri,  borçları  karşılamaya  yetmezse  yönetim  kurulu  bu  durumu  derhal  ilgili yargı organına  bildirmek  zorundadır. Yargı  organı bu  durumda kooperatif  iflasına
karar  verir. Ancak, mali durumun  düzeltilmesinin  mümkün    görülmesi  durumunda yönetim  kurulunun ya da alacaklılardan birinin  isteği  ile yargı  organı  iflasın  açılmasını
erteleyebilir . Bu  durumda  yargı  organı, mevcutlar  defterinin  tutulması, yönetim  memuru (kayyum ) atanması  gibi  kooperatif  varlığının  korunmasına ve  devamına  yarayan  önlemleri
alır.

DEFTERLER:
TUTULACAK DEFTERLER :

Madde 70- Kooperatifte  aşağıdaki  defterlerin  tutulması  zorunludur.
1- Yevmiye  defteri
2- Defteri  kebir
3- Envanter  defteri
4- Karar  defteri
5- Ortaklar  defteri
Kooperatifte, bu  defterlerin  dışında  kasa defterleri  ile   işin  kapsam  ve  öneminin gerektirdiği  öteki defterlerde tutulur .

YEVMİYE DEFTERİ :
Madde 71- Yevmiye  defteri, kayda  geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden  çıkarılarak  tarih sırasıyla ve maddeler  halinde  düzenli  olarak  yazılmasına özgü defterdir.
Yevmiye  maddelerinin en az  aşağıdaki bilgileri  içermesi  gerekir.
a) Madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebelerde zorunlu değildir. )
b) Tarih
c) Borçlu  hesap
d) Alacaklı hesap
e) Meblağ, yardımcı  hesaplara  taksim edilenlerin, açıklama  sütununda  gösterilmesi  gerekir.
f) Her  kaydın dayandığı belgenin türü, tarihi  ve numarası .
Yevmiye  defterine işlenecek  kayıtlar,  haklı neden olmaksızın 10 günden  çok  geciktirilemez.
Yevmiye  defterinin, yeni  yılın  en geç ocak ayı sonuna dek notere ibraz edilip son   kaydın altına  noterce (GÖRÜLMÜŞTÜR)  sözü   yazılarak mühür  ve imza  ile tasdik  ettirilmesi
gerekir.

DEFTERİ KEBİR:
Madde 72- Defteri  kebir, yevmiye defterine  geçirilmiş, işlemleri  buradan alıp sistemli  bir  biçimde  hesaplara  dağıtan  ve tasnifli   olarak  bu  hesapları  toplayan  defterlerdir.
Defteri  kebirdeki  kayıtların   en az  aşağıdaki bilgileri  kapsaması gerekir.
a) Tarih,
b) Yevmiye  defteri madde  numarası,
c) Meblağ,
d) Toplu  hesaplarda yardımcı  son  hesapların  adları.

ENVANTER DEFTERİ:
Madde 73- Envanter  defterine,  kooperatifin  açılış  tarihinden ve  müteakiben  her hesap dönemi  sonunda  çıkarılan  envanterler  ve  bilançolar  kaydolunur.
Yasada tersine  hüküm olmadıkça, hesap  dönemi  sonu  için  çıkarılacak envanter  ve  bilançoların  ertesi  hesap  döneminin ilk  üç ayı  içinde  tamamlanmış olması  gerekir.
Envanter  defterlerine  geçirilen  envanter  ve bilanço, yönetim kurulunca imzalanır  ve notere ibraz olunur. Noterce son  kaydın altına  (GÖRÜLMÜŞTÜR) sözü  yazılarak mühür ve  imza ile
tasdik ettirilmesi  gereklidir.

KARAR DEFTERİ :
Madde 74- Karar  defterine , Genel  Kurul  ve  yönetim  kurulunca  görüşmeler  sonucunda alınan kararlar  yazılır.
Yönetim kurulu karar defteri  ve Genel  Kurul karar defteri olarak ayrı tutulur.
Genel  Kurul  karar defterine, yönetim kurulunca  aslına uygunluğu  tasdik  edilmiş olarak Genel  Kurul  tutanakları yazılır  ya da yapıştırılır.

ORTAKLAR DEFTERİ :
Madde 75- Ortaklar  defterine, her  ortağın  ad , soyadı, iş ve  konut  adresi, kooperatife giriş  ve çıkış tarihleri ile yatırdığı ya da çektiği paralar tarih sırasıyla  yazılır.
Çıkarılan ortaklarla ilgili çıkarma kararının gerekçeli olarak bu deftere yazılması  ve çıkarma işleminin tarihinin gösterilmesi gerekir.

DEFTERİ TASDİK ETTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ :
Madde  76- Kooperatifin  tutmak zorunda  olduğu yevmiye  defteri, defteri  kebir,  envanter defteri  ve  her  iki  karar  defteri  kullanılmaya başlamadan  önce  notere  ibraz  olunur.
Noter, bu  defteri  mühür ve imzasıyla tasdik  eder.

DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI :
Madde 77- Kooperatifte ilgili  yazı, mektup, telgraf,  fatura, cetvel, senet, makbuz,  tutanak, şartname, proje , hak ediş, fiş  gibi  belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, sözleşmeler
taahhüt, kefalet, sair  teminat  senetleri  ve  yargı  organı  karar  ilanları gibi belgeler düzenli  bir şekilde  dosya  durumunda  saklanır. Bu  belgelerle  defterler  son  kayıt
tarihinden itibaren 10 yıl  geçinceye  kadar  saklanır. Kooperatifin  sona  ermesi halinde ilgili  belgeler saklanmak   üzere  Türk  Ticaret  Kanunu ‘nun  68. maddesi  uyarınca noter  ya da
ortaklardan  birine  tevdi olunur.

ALTINCI BÖLÜM

Dağılma ve tasfiye

BİRLEŞME VE DEVİR:
Madde 78- Genel  Kurul  kooperatifin konu  ve amaçları  ile ilgili  diğer  bir  kooperatifle  birleşmesine  ya da bir  kamu  tüzel  kişisine, herhangi  bir  derneğe  devrine karar
verebilir. Bu durumda 1163 sayılı yasanın 84. ve 85. maddelerine göre  işlem  yapılır.

DAĞILMA NEDENLERİ :
Madde 79- Kooperatifin;
1- Ortak  sayısının   yediden  aşağı  düşmesiyle,
2- Genel  Kurul  kararıyla,
3- İflasın  açılmasıyla,
4- Yasalarda   öngörülen  diğer durumlarda, Sanayi  ve Ticaret  Bakanlığı ‘nın  yargı  organlarından  alacağı  karar üzerine ,
5- Diğer  bir kooperatifle  birleşmesi  ya  da  devralınması  suretiyle,
6- 3 yıl Olağan  Genel  Kurul  toplantısının  yapılmaması  durumunda,
7- Amacına ulaşma olanaklarının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca  belirlenmesi  durumunda  yargı  organından  alacağı   kararla  dağılır.

TASFİYE KURULU:
Madde  80- Tasfiye  kurulu, Genel  Kurulca seçilecek en az iki kişiden oluşur.
Genel Kurul  bu  konuda  yönetim  kurulunu görevlendirebilir. Genel  Kurulca  tasfiye  kurulu için  bir seçim  ya da  görevlendirme  yapılmadığı  takdirde tasfiye  işlerini  yönetim  kurulu
yürütür. Bunlar  Genel  Kurulca  her zaman azledilebilir ve yerlerine yenileri  tayin olabilir. Tasfiye  Kurulunun yukarıdaki  fıkraya  göre oluşturulma  olanağı  bulunmaması  durumunda,
ortaklardan  birinin  başvurusuyla  yargı organınca  tasfiye  görevlileri atanabileceği gibi, ortağın isteğine  göre, tasfiyeye  görevli kişilerin haklı  nedenler dolaysıyla  azli ile
yerlerine yenilerin  atanmasına da karar verebilir.
1163  sayılı yasanın değişik 56. maddesinin  1.fıkrasının  3.bendi  ile  62. maddesi  hükümleri tasfiye  kurulu  üyeleri içinde uygulanır.
Tasfiye  kurulu  görevlilerine, atayan  merci  tarafından  belirlenecek  tutarda ücret  ödenir.
Yönetim  kurulu  tasfiye  görevlilerini ticaret  siciline  tescil ve ilan  ettirir.

TASFİYE KURULUNUN GÖREVLERİ VE TASFİYENİN YÜRÜTÜLMESİ :
Madde 81-  Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini
aşağıdaki şekilde yürütür.

 1. Dağılma, tasfiye kurulunca ticaret siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile yerel bir gazetede birer hafta ile 3 kez yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar
  edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir
 2. Tasfiye süresince, kooperatif unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenerek kullanılır.
 3. Kooperatif Genel Kurulu tersine karar vermedikçe tasfiye görevlileri taşınır malları pazarlık ya da açık artırma yöntemiyle satabilir. Taşınmazların satılma şekli Genel Kurulca
  belirlenir.
 4. Tasfiye görevlileri, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları ve borçları gösterir bir envanter defteri
  ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacaklarını ve borçlarını gösterir bir cetvel düzenler.
 5. Kooperatifin eskiden başlayıp da henüz bitirilmemiş işlerinde, tamamlanabilecek olanlar tamamlanır. Taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil
  edilir.
 6. Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması durumunda tasfiye görevleri durumu yargıya bildirir.
 7. Tasfiye sırasında, tasfiye kurulu kararların yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi durumunda yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri
  olarak kullanılır.
 8. Tasfiyenin uzun sürmesi durumunda her yılsonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve Genel Kurula sunulur.
 9. Taşınmazların satışının görüşüleceği toplantılar dışında olmak üzere, tasfiye süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz.
 10. Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin, alacak tutarları ile muaccel olmayan ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ notere tebliğ olunur.
 11. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye görevlilerince sicil memurluğundan talep edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli hükümler

BAKANLIK İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN DENETİMİ .
Madde 82- Kooperatif, Sanayi  ve Ticaret  Bakanlığı ‘ nın  denetimi altındadır. Bakanlık  kooperatif  üst  kuruluşlarını , ilgili  kurumları  ve  bağımsız  denetim  kuruluşlarını
kooperatifi  denetlemekle   görevlendirebilir.
Kredi   veren  kurum ve  kuruluşlar da;  kredilerin  açılış  amacına  uygun  olarak  kullanıp  kullanmadığı , plan  ve  projesine  uygunluğu, teknik özellikleri ve  kalite  açısından
denetleyebilirler .
Kooperatif  görevlileri, kooperatife ait  para ve  hükmündeki  kağıtları ve gizli de olsa bunlarla  ilgili  defter  ve belgeleri  istenildiğinde  müfettişlere, kooperatif  kontrolörlerine
ve  kredi  kuruluşlarının denetim  görevlilerine  göstermek , saymasına ve incelenmesine  yardımda bulunmak, istenilen  bilgileri  eksiksiz ve  gerçeğe  uygun  olarak vermek  ve doğru
beyanda  bulunmakla  yükümlüdürler.

İLAN VE REKLAMLAR 
Madde 83- Kooperatifçe  tanıtım ve ortak kaydı amacıyla yapılacak  ilan, reklam  ve  açıklamalar eksik  ve gerçeğe aykırı olmayacağı  gibi yanıltıcı bilgi unsurları  taşıyamaz .

YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 
Madde 84- Bu  ana sözleşmede  açıklık  olmayan  durumlarda  1163 Sayılı  Kooperatifler  Yasası  ile Türk   Ticaret   Yasası’nın  anonim  şirketlere özgü  hükümleri  uygulanır.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
Madde  85- İlk  Genel  Kurul  toplantısına  dek  görev  yapmak  üzere, aşağıdaki  kurucu  ortaklar  yönetim  kurulu  üyeliklerine seçilmişlerdir.

 1. Selçuk Şahin Polat
 2. Tuncer Taşkın
 3. Celal Temel
 4. Hüseyin Çamak
 5. Hayrullah Yücesoy

İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ
Madde 86- İlk  Genel Kurul  toplantısına  dek  görev  yapmak   üzere  aşağıdaki    kurucu  ortaklar  Denetim Kurulu üyeliklerine  seçilmişlerdir.

 1. Hasan Yılmaz
 2. Osman Yılmaz

KURUCULAR:
Madde 87-Aşağıda adları – Soyadları ,Konut adresleri,ödemeyi üstledikleri ve ödedikleri sermaye payları ile imzaları bulunan:
Kurucu  ortaklar,bu ana sözleşmenin 10.Maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,
İlk yönetim kurulu üyeleri ile ilk denetim kurulu üyeleri,bu ana sözleşmenin 43. ve 56.maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını beyan ederler.
KURUCU ORTAKLAR
Selçuk Şahin Polat
Tuncer Taşkın
Ş.Ülker Burakgazi
Hasan Kapıkıran
Mualla Aşut
Hüseyin Comert
Bülent Özdemir
Hasan Yılmaz
Mustafa Güler
M.Necat Haksal
Hayrullah Yücasoy
İbrahim Genç
Halil Hulki Özel
Celal Temel
Ali Gök
Yasmina Lokmanoğlu
Kasım Tanrıöver
Emine Berika İpekbayrak
Hüseyin Şimşek
Hüseyin Çamak
Ahmet Yeşil
Utku Ener
Aytuğ Atıcı
Hasan Canel
Osman Yılmaz
Selma Yağcı
Muharrem Armutlu
Orhan Özbaba